zgrada2-640x330

Šta je sve potrebno za izgradnju stambenog objekta do 200 kvadrata

Za gradnju kuće do 200 kvadrata po novom zakonu o planiranju i izgradnji najprije treba podnijeti zahtjev za urbanističko-tehničke uslove (UTU) nadležnom opštinskom organu – kazala je Pobjedi Tatjana Vujošević, šefica Direkcije za strateški razvoj građevinarstva u Direktoratu za građevinarstvo Ministarstva održivog razvoja.

Nakon dobijanja UTU građanin bira projektanta koji će uraditi idejno rješenje za kuću, na koje saglasnost treba da da glavni gradski arhitekta.

“Saglasnost glavnog arhitekte je neophodna kako bi se obezbijedila zaštita autentičnosti prostora i identiteta naselja, kvalitet arhitektonskih rješenja, unapređenje vizuelnog kvaliteta objekata i naselja i obezbjeđenje najbolje prakse u urbanizmu i arhitekturi”, kazala je Vujošević.

Po izdavanju saglasnosti projektant može da izradi glavni projekat, a građanin angažuje drugu arhitektonsku kuću koja radi reviziju glavnog projekta.

“Glavni projekat mora biti revidovan, a građanin prilikom izbora projektanta, revidenta, izvođača i vršioca stručnog nadzora, mora da vodi računa imaju li licencu za te poslova”, ističe Vujošević i objašnjava da revident provjerava da li je glavni projekat u skladu sa izdatim UTU i idejnim rješenjem na koje glavni gradski arhitekta dao saglasnost, sa zakonom, posebnim propisima i pravilima struke.

“Revizor ima obavezu da za račun investitora pribavi potrebne saglasnosti, mišljenja i druge dokaze u skladu sa posebnim propisima, kopiju plana i list nepokretnosti. Nadležni organi su dužni su da ih dostave revidentu elektronskim putem u roku od 15 dana i bez nadoknade”, kaže Vujošević i dodaje da je revident do donošenja plana regulacije, odnosno do 14. oktobra 2020. godine, dužan da pribavi i dokaz o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja naknade za komunalno opremanje zemljišta.

Nakon tog perioda, navodi, zakonom je na drugačiji način definisano uređivanje građevinskog zemljišta. Revident potom predaje investitoru revidovani glavni projekat sa izvještajem o reviziji i izjavom da se može graditi.

“Nakon toga, vlasnik placa zaključuje ugovor sa izvođačem radova i vršiocem stručnog nadzora i podnosi prijavu građenja nadležnoj inspekciji. Uz prijavu dostavlja glavni projekat sa izvještajem o pozitivnoj reviziji, dokaz o osiguranju od odgovornosti projektanta i revidenta, ugovor o angažovanju izvođača radova i stručnog nadzora, dokaz o vlasništvu nad parcelom i saglasnost glavnog gradskog arhitekte na idejno rješenje”, pojašnjava Vujošević i dodaje da je građanin obavezan da postavi tablu na gradilište, koja mora da sadrži podatke o investitoru, projektantu, revizoru, izvođaču radova i vršiocu nadzora i 3D vizuelizaciju objekta.

“Inspekcijski organ 15 dana provjerava dostavljenu dokumentaciju, nakon čega može početi gradnja objekta. Ukoliko inspekcija ne dostavi rješenje u roku od 15 dana o otklanjanju eventualnih nedostatataka, investitor može započeti gradnju”, kaže Vujošević i objašnjava da će se pribavljanje UTU i svih saglasnosti i mišljenja, kopija plana i lista nepokretnosti, prijava građenja i upisa u katastar obavljati elektronski.

Ministarstvo treba da do 14. oktobra 2018. godine obezbijedi uslove za to, a do tada će u svim opštinama biti postavljeni inspektori koji će primati prijave građana, sa tehničkom dokumentacijom u elektronskoj formi.

“Odgovornost da li je objekat u skladu sa UTU, zakonom, posebnim propisima, pravilima struke i da li je podoban za upotrebu je na građaninu, odnosno revidentu i stručnom nadzoru”, navodi Vujošević.

Troškovi Visina komunalne naknade zavisi od grada i zone u kojoj se gradi. Uz to treba platiti 50 eura za urbanističko tehničke uslove, dok su sve ostale naknade prema administraciji ukinute i ovim i prethodnim zakonom – pojasnila je Vujošević.

“Troškovi za izradu projekta, revidovanje, gradnju i stručni nadzor zavise od tržišta i od zahtjeva investitora”, rekla je Vujošević.

Izvor: Cdm

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *