miomir-mugosa-1000x555

Preduzeća u stečaju duguju 79,4 miliona eura

U ukupnom iznosu dospjelog poreskog duga 147,7 miliona eura se odnosilo na obaveze obveznika kod kojih se ne mogu sprovoditi mjere naplate ili je taj postupak otežan, odnosno obveznika koji su u stečaju i obveznika kojima je izvršen prestanak registracije. Ukupan dug preduzeća u stečaju iznosio je 79,4 miliona eura, te od ishoda stečajnog postupka zavisi koliko će se prodajom i raspodjelom stečajne mase n;aplatiti poreskog duga, kazao je u intervjuu za Dan direktor Poreske uprave PU Miomir M. Mugoša.

“Ukupni dospjeli poreski dug na kraju 2017. godine iznosio je 444,6 miliona eura i bio je za preko 123 miliona eura ispod iznosa dospjelog duga na kraju 2016. godine, i to zahvaljujući naplati potraživanja kroz reprogram, pomjeranju roka dospjeća reprogramiranih obaveza, te isknjižavanju dijela potraživanja kod likvidiranih preduzeća. Aktivnosti predviđene Planom za upravljanje poreskim dugom nastavljene su i tokom ove godine, pa očekujemo da će nova analiza na kojoj radimo po izradi završnog računa pokazati trend daljeg smanjenja poreskog duga, pri čemu treba imati u vidu okolnosti koje utiču na kretanje duga, kao što je naplata preko 35 miliona eura kroz reprogram, činjenica da je kod poreskih obveznika kojima su ukinuta rješenja dospio cjelokupan poreski dut, kao i da je kod jednog broja obveznika, uprkos svim mjerama prinudne naplate, došlo do stvaranja duga po osnovu tekućih obaveza, ali i da će se stupanjem na snagu Uredbe o odloženom plaćanju steći uslovi da se od ovih obveznika naplate potraživanja u ratama”, rekao je on.

Prema njegovim riječima shodno Zakonu o reprogramu poreskog potraživanja, reprogram poreskog potraživanja odobren je za 6.776 hiljada poreskih obveznika, sa iznosom osnovnog duga od 160,6 miliona eura i iznosom kamate od 23,6 miliona eura.

“Stopa naplate reprogramirnih obaveza za sada se kreće oko 70 odsto, a kod jednog broja obveznika evidentno je i kašnjenje s izmirivanjem tekućih obaveza, zbog čega je ukinuto preko 750 rješenja, a ukidanje rješenja je u toku za još oko 280 obveznika”, istakao je Mugoša.

Odgovarajući na pitanja koliko je preduzeća koja su potpisala reprogram do sada ispunilo uslove za uvođenje stečaja, jer nijesu platili tri rate ili ne plaćaju tekuće poreske obaveze i koliko je pokrenuto postupaka stečaja ili prinudne naplate nakon kršenja zakona Mugoša je naglasio da svim obveznicima kojima su ukinuta rješenja dospio je kompletan poreski dug i svi oni, u zavisnosti od toga kakve će efekte imati mjere prinudne naplate, predstavljaju kandidate za uvođenje stečaja kroz koji bi se mogao naplatiti makar dio poreskog duga.

“Zbog toga su ovi obveznici, pored mjera prinudne naplate, predmet i inspekcijskog nadzora kao aktivnosti prije iniciranja stečajnog postupka, radi utvrđivanja poreskog potraživanja i provjere eventualnog postojanja drugih izvora za naplatu duga. Od početka primjene Zakona o reprogramu kod deset poreskih obveznika kojima su ukinuta rješenja o reprogramu podnijet je predlog za pokretanje stečajnog postupka, pri čemu se dokumentacija za ovu namjenu priprema za još oko 20 obveznika, a svakako da očekujem da će ovakvih primjera do kraja godine biti i znatno više”, rekao je on.

Mugoša tvrdi da Poreska uprava sve dužnike tretira na isti način, a u cilju efikasnog upravljanja poreskim dugom i smanjenja istog, preduzimanje svake mjere vrši se uzimajući u obzir efekte koje ona može imati po naplatu poreskog potraživanja, pri čemu treba imati u vidu da misija PU nije gašenje privrednih subjekata, već doprinos unapređenju poslovnog ambijenta i podsticanje privredne aktivnosti u Crnoj Gori izgradnjom većeg stepena poreske discipline i naplatom što većeg opsega budžetskih prihoda.

“Mogu pomenuti 30 najvećih poreskih dužnika iz reprograma, koji su predmet posebnog interesovanja stručne i opšte javnosti, od kojih osam uredno servisira poreske obaveze, kod osam obveznika ukinuto je rješenje o reprogramu, dok je kod tri obveznika podnijet predlog za otvaranje stečajnog postupka. Takođe, rješenja o ukidanju rješenja o reprogramu pripremljena su za još tri najveća dužnika. Kod osam od ovih obveznika očekujemo naplatu obaveza u najskorijem periodu kroz plaćanje potraživanja imovinom, ustupanje duga trećim licima, kao i putem eksproprijacije zemljišta”, kazao je on između ostalog.

Što se tiče dugovanja opština Mugoša je pojasnio da posmatrajući jedinice lonalne samoupravea imaju tri kategorije obveznika: opštine poput Glavnog grada, Tivta, Herceg Novog, Kotora, Plužina, Gusinja i Petnjice, koji redovno izmiruju svoje poreske obaveze i predstavljaju izuzetno uredne poreske obveznike, opštine poput Nikšića, Budve i Bara, kod kojih su vidljivi napori da izmire reprogramirane i tekuće poreske obaveze, ali i one opštine, poput Ulcinja, Pljevalja, Bijelog Polja i Prijestonice Cetinje, gdje je evidentno kašnjenje u izmirivanju obaveza.

“Tokom prošle godine smo obišli opštine koje kasne u izmirivanju obaveza, a nakon toga u više navrata organizovani su sastanci i u samoj PU, u nastojanju da se iste podstaknu na redovnije plaćanje potraživanja, izradu planova reorganizacije i definisanja mehanizama koji će omogućiti održivost njihovoh finansija, a samim tim i servisiranja poreskih obaveza. Nažalost, proaktivan pristup PU kod ovih obveznika nije rezultirao značajnijim povećanjem stepena poreske discipline istih, zbog čega smo primorani da započnemo primjenu mjera prinudne naplate. To je već učinjeno u dva navrata prema Opštini Ulcinj, sa najvećim dospjelim neizmirenim dugom na nivou lokalne samouprave, a u narednom periodu mjere prinudne naplate biće preduzete, kako prema opštinama, tako i prema javnim preduzećima, iz ostalih opština koje ne izmiruju obaveze.”, zaključio je on.

Izvor: Cdm

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *