Intervju: Menadžerka biznis inkubatora IPC Tehnopolis, Jelena Đedović

Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis iz Nikšića juče je raspisao drugi po redu Javni poziv za dodjelu poslovne podrške fizičkim i pravnim licima. Na tu temu, ali i mnoge druge koje se tiču podrške razvoju privrede u Nikšiću i Crnoj Gori razgovarali smo sa menadžerkom tog biznis inkubatora, Jelenom Đedović.

jelenaRecite nam nešto više o Inovaciono preduzetničkom centru Tehnopolis.

Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis osnovan je od strane Vlade Crne Gore, dok je nosilac projekta Ministarstvo nauke, a partneri Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Investiciono-razvojni fond i Opština Nikšić. Tehnopolis je nastao kao prva faza u kreiranju naučno-tehnološkog parka u Crnoj Gori, koji će imati svoju centralnu jedinicu u Podgorici i tri decentralizovane jedinice – jedna u Nikšiću, jedna na sjeveru i jedna na jugu zemlje.

Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis pruža podršku razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća. Naš fokus je naročito usmjeren na podršku onim preduzećima koja se bave nekom inovativnom aktivnošću, odnosno koja u svom poslovanju primjenjuju savremene metode  rada. Međutim, mi podršku pružamo svakom ko kod nas dođe sa idejom koja ima potencijal održivog rasta.

Koji su to mehanizmi podrške koje Tehnopolis nudi?

Jedan od mehanizama podrške Tehnopolisa je infrastrukturna podrška, koja se odnosi na pružanje kompletne infrastrukture našeg objekta, uključujući lounge bar, multimedijalnu salu i salu za sastanke, moderno opremljen kancelarijski prostor itd.

Drugi nivo podrške je konsalting podrška koja obuhvata širok spektar usluga, od istraživanja tržišta, do pomoći pri izradi biznis plana, procjene poslovne ideje itd.

Treći nivo podrške je trening podrška, kroz koju organizujemo veliki broj seminara, obuka i treninga, kako za naše stanare, tako i za treća lica, koje realizuju sertifikovani i eminentni stručnjaci iz svojih oblasti. Na taj način pokušavamo da podstaknemo razvoj ličnih vještina, kao i razvoj poslovnih ideja naših stanara i trećih lica.

Četvrti nivo podrške je inkubaciona podrška kroz koju mi preduzećima u nastanku, odnosno start up-ovima obezbjeđujemo sve uslove kako bi razvili svoju poslovnu ideju.

Juče je raspisan drugi Javni poziv za dodjelu poslovne podrške Tehnopolisa fizičkim i pravnim licima. Recite nam nešto više o tome.

Ono što je potrebno posebno istaći je da ovaj Javni poziv, u poređenju sa prošlogodišnjim, nije vremenski ograničen. Ovog puta smo željeli da izađemo u susret svim zainteresovanim da apliciraju onda kada to njima odgovara i kada misle da je njihova ideja razvijena na dovoljnom nivou. Više podataka o samim uslovima prijave, načinu evaluacije ideje i o kriterijumima za dodjelu poslovne podrške možete pronaći na našem veb sajtu www.tehnopolis.me, u tekstu Javnog poziva u Dnevnim novinama, kao i na našoj Facebook stranici.

Ono što je bitno naglasiti je da u ovom Javnom pozivu mi pozivamo sva inovativna fizička i pravna lica  i preduzetnike da prijave svoju poslovnu ideju i apliciraju za neki od dostupnih modela podrške Tehnopolisa. Javni poziv sadrži detaljno opisan način apliciranja. Svakako, za sve one koji žele da apliciraju, prvi korak je da odu na naš sajt, kliknu na sekciju Aplikacija i da u okviru nje izaberu Aplikacioni obrazac koji je neophodno popuniti i sa kojim započinju proces apliciranja. Tu su navedena i sva dodatna dokumenta koja je neophodno dostaviti u zavisnosti od toga da li je u pitanju fizičko lice, odnosno preduzetnik, ili već registrovano privredno društvo.

Popunjen Aplikacioni obrazac sa pratećom dokumentacijom potrebno je poslati potpisan i skeniran na naš mejl ipctehnopolis@gmail.com ili na našu adresu Radoja Dakića bb, 81400 Nikšić. Dokumentaciju je moguće dostaviti i lično.

Predviđeno je da od trenutka apliciranja do objave rezultata prođe maksimalno mjesec dana. U tom periodu, Komisija za evaluaciju poslovnih ideja će obaviti nekolika ciklusa evaluacije. Prva je tehnička evaluacija, gdje će se pregledati tehnička ispravnost podnesenih dokumenata i nivo popunjenosti Aplikacionog obrasca. Nakon toga, slijedi period od 15 dana opcionih konsultacija. U tom periodu aplikanti mogu da dobiju savjete kako da unaprijede svoj Aplikacioni obrazac. Poslije toga će biti organizovani sastanci sa svim aplikantima koji su prošli prva dva kruga, kako bi se u razgovoru sa njima vidjelo kakve su njihove ambicije, kao i koji stepen podrške je njima dostupan.

Ukoliko aplikant ispuni sve neophodne uslove, odnosno ukoliko njegova aplikacija bude pozitivno ocijenjena, postoje tri modela podrške koja mu mogu biti pružena – predinkubacija, inkubacija ili virtuelni stanar. U zavisnosti od stepena razvijenosti ideje, od kapaciteta Tehnopolisa, kao i od vrste podrške koju je sam aplikant zatražio, biće mu dodijeljen jedan od pomenutih modela.

Za dodatne konsultacije svi zainteresovani nam se mogu obratiti, kako prilikom popunjavanja Aplikacionog obrasca, tako i prilikom prikupljanja dokumentacije. Mogu doći u prostorije Tehnopolisa u periodu od 07 do 15 časova svakog radnog dana ili nam pisati na našu mejl adresu ipctehnopolis@gmail.com ili broj telefona 067 667 234.

Šta znači biti menadžer jednog biznis inkubatora?

Obično kada kažem ljudima da sam menadžer biznis inkubatora, veliki broj njih ne razumije u potpunosti šta taj posao podrazumijeva. Kao što sam naglasila ranije, u Tehnopolisu postoji poseban dio koji se tiče procesa inkubacije, odnosno podrške koju pružamo start up-ovima, i to je onaj segment djelovanja Tehnopolisa za koji sam ja zadužena. Na prvom Javnom pozivu, koji je raspisan prošle godine, imali smo jako dobar odziv. Prijavio se veliki broj zainteresovanih i imali smo 23 prijave. Nakon evaluacije dospjelih prijava, dobili smo 14 stanara, i to je bila prva generacija korisnika podrške Tehnopolisa. Od toga, njih 13 je smješteno u objektu, dok je jedan virtuelni stanar.

Moj posao se prije svega odnosi na saradnju sa njima, na koordinaciju stanara Tehnopolisa sa institucijama, kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou. Ja sam tu kao posrednik između njih i ostatka menadžmenta Tehnopolisa, u smislu prenošenja njihovih potreba i ideja za unapređenje poslovanja, organizovanja dodatnih treninga, edukacija i obuka, kako bismo im pomogli da svoju ideju razviju do nivoa dovoljnog da samostalno učestvuju na tržištu, odnosno budu održivi. Osim toga, zadužena sam i za prikupljanje njihovih izvještaja o poslovanju. Oni su u obavezi da nam periodično dostavljaju izvještaje kako bismo mogli mjeriti njihov napredak tokom vremena i kako bismo mogli biti sigurni da su ti ljudi koji su u inkubatoru zaista oni koji i zaslužuju našu podršku. Pored toga, zadužena sam i za njihovo promovisanje u saradnji sa ostatkom menadžmenta, kako na društvenim mrežama, tako i na njihovim javnim nastupima, za ugovaranje njihovih gostovanja u lokalnim i nacionalnim medijima, za najavu događaja koje organizuju, zatim za informisanje stanara o dostupnim modelima podrške van Tehnopolisa, dodatnim edukacijama i obukama koje bi mogle biti za njih zanimljive i obavještavanje o svim aktuelnostima koje mogu biti značajne za razvoj njihovih ličnih vještina i za njihovo poslovanje.

Pored toga što sam zadužena za poslove koji se tiču stanara Tehnopolisa, radim i na poslovima pripreme i implementacije EU projekata. To je jedna od značajnih aktivnosti koje Tehnopolis realizuje, jer smo u periodu od osnivanja pa do sada aplicirali na 10 međunarodnih i regionalnih projekata, od kojih smo dva velika regionalna projekta i dobili, za nekoliko njih prošli prvi nivo, dok je nekoliko još uvijek na čekanju.

U kojoj mjeri ova pozicija za Vas predstavlja izazov?

Posao koji radim je prilično izazovan upravo zbog toga što pozicija na kojoj radim ne spada u klasične opise poslovnih aktivnosti. Sam koncept Tehnopolisa, kao i koncept biznis inkubatora je nešto što je kod nas još uvijek novo, nešto što se ne sreta tako često i na čijem razvoju još uvijek radimo.

Nije bilo lako objasniti široj javnosti ni samu priču koju Tehnopolis razvija, odnosno naš cilj kojim želimo da podržimo inovacije, pospješimo razvoj nauke i povežemo naučnu i biznis zajednicu. Samim tim nije bilo lako ni sprovesti te aktivnosti, jer je lokalno i nacionalno tržište veoma izazovno. Mi smo se u tome značajno oslanjali na prakse naših kolega iz regiona, od kojih smo učili kroz primjere dobre prakse. Upravo taj transfer znanja nam je bio od velike koristi na samom početku.

Sa kojim institucijama sarađujete u najvećoj mjeri?

Što se tiče nacionalnih institucija, ostvarili smo uspješnu saradnju sa Ministarstvom ekonomije, Ministarstvom nauke, Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja, Investiciono-razvojnim fondom, Opštinom Nikšić, Privrednom komorom Crne Gore i Unijom poslodavaca. Uspostavili smo saradnju i sa Univerzitetom Crne Gore kroz određene projekte koje radimo, zatim sa Karijernim centrom Crne Gore, sa Institutom Konfucije koji ima i kancelarije u Tehnopolisu, sa Filozofskim fakultetom, UNDP-jem…

Što se tiče regiona, jako dobru saradnju smo ostvarili sa Tehnološkim parkom INTERA iz Mostara, koji nam je bio značajan partner i prilikom realizovanja određenih aktivnosti. INTERA je naš partner na nekim regionalnim projektima, od kojih jedan i počinje sa realizacijom početkom narednog mjeseca.

Ostvarili smo saradnju i sa Tehnološkim parkom u Beogradu, Inovaciono-razvojnom agencijom Beograd, Razvojnom agencijom iz Zagreba, Tehnološkim parkom u Ljubljani. U narednom periodu svakako planiramo da intenziviramo saradnju sa partnerima iz regiona.

Šta je, po Vama, najbitnije za obavljanje ovog posla?

Od jako velikog značaja je dobra komunikacija sa ljudima, umijeće da se prepoznaju njihove potrebe, zatim dobra institucionalna povezanost i komunikacija sa ljudima koji su donosioci odluka na određenim nivoima.

Tehnopolis je do sada iznjedrio nekoliko uspješnih start up-ova. Prema tom iskustvu, šta je ključno za uspješan razvoj jednog start up-a na našem tržištu?

Budući da su stanari potpisali ugovore sa Tehnopolisom tek u septembru prošle godine, to je prilično kratak period u kome smo mi ostvarili zavidne rezultate. Veliki dio aktivnosti Tehnopolisa bio je usmjeren na promovisanje naših stanara, gdje smo u saradnji sa lokalnim i nacionalnim televizijama dogovorili prezentovanje svakog stanara ponaosob, što smo uradili i na našoj zvaničnoj Facebook stranici i veb sajtu, zahvaljujući čemu su oni dobili vidljivost i prepoznatljivost u javnosti, kao i nove poslovne ponude.

U tom periodu je u Tehnopolisu održano preko 60 obuka, treninga, seminara i radionica.

Jedan od naših stanara, Darko Žugić, aplicirao je kod nas sa tri projekta. Za razvoj njegovog projekta Edukacija.me smo procijenili da je neophodno umrežavanje sa obrazovnim institucijama. U tom cilju, prezentovali smo njegov projekat Rektoratu Univerziteta Crne Gore, te ostvarili saradnju sa Karijernim centrom, sa kojim je kasnije realizovano više projekata. Takođe, potpisali smo Memorandum o saradnji sa Filozofskim fakultetom, gdje će već sledeće sedmice biti prezentovan njegov projekat.

Zahvaljujući Tehnopolisu, dva umjetnika i grafička dizajnera, koji su aplicirali sa idejom pokretanja priče o kreativnim industrijama registrovali su Bad Brain studio, koji sada ostvaruje zavidne rezultate u poslovanju. Takođe, povezali smo ih i sa Investiciono-razvojnim fondom, pa su kroz sredstva koja su dobili nabavili opremu i na taj način proširili svoju djelatnost.

Chodex studio, marketing agencija koju su registrovali naši stanari, angažovana je na više projekata i poslova naših partnerskih institucija.

U ovom periodu, svi stanari su dobijali naše konsultantske usluge i kompletnu infrastrukturnu podršku za održavanje sastanaka i promovisanje njihovih aktivnosti.

Naglasila bih i da su u Tehnopolisu osnovana tri klastera – prvi agroturistički klaster u Crnoj Gori, klaster Agroturizam „Nikšić“, zatim turistički klaster „Montenegro“ i klaster ručne radinosti „Riznica“. Taj vid umrežavanja ocijenili smo kao veoma koristan za razvoj lokalne privrede, valorizaciju lokalnih resursa i, naravno, unapređenje životnog standarda.

Na osnovu toga možemo zaključiti da je za uspjeh jedne ideje bitno biti dovoljno uporan, vjerovati u svoju ideju i u podršku koju Tehnopolis nudi. U saradnji sa nama, naši stanari mogu najbolje prepoznati svoje potrebe i mogućnosti za pozicioniranje na tržištu. U skladu s tim, mi ćemo ih podržavati putem ranije navedenih modela podrške, od treninga, preko konsultacija, do infrastrukture itd.

Suština je da se usude da probaju, da apliciraju, da se konsultuju sa nama kako bi vidjeli na koji način možemo podržati njihovu ideju, da ih uputimo u kom pravcu da je dalje razvijaju i da uz našu pomoć ostvare svoje ciljeve i da zajedno izdignemo privredu na viši nivo.

Autor: Aleksandra Mrkaić

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *